ارتباط با ما ارتباط با ما

آدرس دانشکده:

1) تهران – خیابان شهيد مفتح نرسيده به انقلاب – پلاك 49-دانشکده علوم زمين

كدپستی 14911-15719

2) كرج – انتهای خيابان شهيد بهشتی – ميدان دانشگاه-دانشکده علوم زمين

كد پستی 37551- 31979

دفتر رياست دانشکده:

تهران :

تلفن مستقيم : 88309293-21-98+

تلفن : 3-88329220-21-98+ داخلی :3316

كرج :

تلفن مستقيم : 34511000-26-98+

دفتر مدير گروه:

تهران :

تلفن : 3-88329220-21-98+    داخلی :3307

كرج :

تلفن : 34579600-26-98+       داخلی :2337