ریاست دانشکده ریاست دانشکده

نام و مشخصات:

دکتر محسن رضايی دانشيار گرايش هيدروژئولوژی

 

 

دفتر رياست دانشکده:

تهران :

تلفن مستقيم : 88309293-21-98+

تلفن : 3-88329220-21-98+ داخلی :3316

كرج :

تلفن مستقيم : 34511000-26-98+

Email:m_rezaei@khu.ac.ir