ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر محمدرضا آصف
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
2
الهام اسدی مهماندوستی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
3
مهدی تلخاب لو
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
4
جهانبخش دانشیان
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
5
دکتر مرتضی دلاوری کوشان
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
6
اصغر دولتی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
7
مریم ده بزرگی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
8
دکتر میثم رستگاری مهر
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
9
خلیل رضایی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
10
محسن رضـائی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
11
زهرا سیدمهدی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
12
عطا شاکری
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
13
لطیف صـمدی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
14
امیرعلی طباخ شعبانی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
15
سیدمحمـود فاطمی عقدا
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
16
دکتر مجید قاسمی سیانی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
17
شهریار محمودی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
18
حسین مصدق
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
19
بهزاد مهرابی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
20
دکتر محمد نخعی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
21
سیدحسین هاشـمی شیخ آبادی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی