ICP-OES ICP-OES

یکی از مهمترین روش های دستگاهی اندازه گیری عناصر می باشد. از این دستگاه می توان برای اندازه گیری حدود 70 عنصر(بطور هم زمان) در بافتهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. ICP-OES  مخفف  کلمه Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy که به معنی اسپکترومتری نشر نوری پلاسمای القایی جفت شده می باشد. اسپکترومتری نشر ICP بسیار انعطاف پذیر بوده و کاربرد وسیعی در علوم مختلف دارد.