لیست اسامی کتب کتابخانه

 | تاریخ ارسال: 1394/10/29 | 

Structural Geology,3/ed

1.      

APPLIED  GEOPHYSICS

2.      

EARTH

3.      

EARTH SURFACE PROCESSES,LANDFORMS & SEDIMENT DEPOSITS

4.      

EARTHBIG

5.      

Environmental Geology Laboratory

6.      

Environmental Geology M  777

7.      

ESS OF GEOIOGY

8.      

EVOLUTION OF FOSSIL ECOSYSTEMS

9.      

GLOBAL SEDIMENTOLOGY OF THE OCEAN, AN INTERP

10.    

Ground and surface water hydrology

11.    

Groundwater Science

12.    

Igneous Rocks and Processes

13.    

Introduction to soil mechanics

14.    

INTRODUCTION TO THE WORLDS

15.    

MANUAL OF MINERAL SCIENCEباCD

16.    

Minrallogy, 2/ed

17.    

NEOPROTEROZOIC – CAMBRIAN TECTONICS,GLOBAL

18.    

NEW FRONTIERS IN INTEGRATED SOLID EARTH SCIE

19.    

PHYSICAL GEOIOGY

20.    

SEDIMENTARY PETROLOGY

21.    

Sedimentology and Sedimentary Basins: From tectonics 2e

22.    

Tectonic Geomorphologh 2e

23.    

Tectonic Geomorphology 2e

24.    

The Dynamic Earth System, 2/ed

25.    

THE TRANSANTARCTIC MOUNTAINS:ROCKS,ICE,M

26.    

Volcanoes:Global Perspctives

27. 

Volcanoes:Global Perspectives

28. 

استاتیک جانسون ویراست ششم

29. 

اصول اکتشافات ژئوشیمیاییچ هفتم

30.      

اصول برداشت و تفسیر نگارهای چاه پیمانی

31.      

اصول تعیین حریم منابع آب

32.      

اصول چینه نگاری

33.      

اصول چینه نگاری

34.      

اصول ژئوفیزیک اکتشافی روش های سنجش و چاه پیمایی ژئوفیزیکی

35.      

اصول ژئوفیزیک مخازن

36.       

اصول مهندسی پی ویرایش2

37.      

اصول مهندسی تونل

38.      

اصول مهندسی ژئوتکنیک اطیابی

39.      

اصول هیدرولوژی کاربردی

40.      

اصول و تعیین حریم آب

41.      

اطلس سنگهای آذرین در مقاطع نازک میکروسکوپی

42.      

اطلس سنگهای رسوبی در زیر میکروسکوپ

43.      

اطلس کانه ها

44.      

اطلس کنودونتهای ایران ( شرق و شمال شرق)

45.      

اطلس و فرهنگ لغات ساختمان های رسوبی اولیه

46.       

اکتشاف ذخایر طلا چ دوم

47.      

امواج دریا

48.      

انتقال رسوب

49.      

انکلاوها وپترولوژی گرانیتچ اول

50.      

آتشفشانها و رخساره های آتشفشانیچ اول

51.      

آریان پور E

52.      

آریان پور F

53.      

آزمایش های رسوب شناسی

54.      

آزمایش های مکانیک خاک/بهنیا

55.      

آزمایش های مکانیک سنگ- مبانی نظری و استانداردها (آزمون های صحرایی)

56.       

آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی چ اول

57.      

آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانیچ اول81

58.      

آشنایی با برخی نرم افزارهای زمین

59.      

آشنایی با عملیات حفاری چاههای نفت گاز

60.       

آشنایی با نجوم (با سی دی)

61.       

بلورشناسی

62.       

بلورشناسی چ دهم (عرفانی)

63.       

پترو گرافی آلی و کاربرد آن در شناسایی سنگ منشا نفت و گاز

64.       

پتروفیزیک خواص فیزیکی سنگ های خازن

65.       

پتروگرافی آلی و کاربردآن در شناسایی سنگ منشا نفت و گاز

66.       

پترولوژی دگرگونی چ اول

67.       

پترولوژی سنگهای آذرین

68.       

پترولوژی سنگهای دگرگونی

69.       

پترولوژی سنگهای رسوبی

70.      

پترولوژی سنگهای رسوبی

71.      

تحلیل داده های اکتشافی چ سوم

72.      

تحلیل و سنتزساختاری(مباحث عملی زمین ش

73.      

تراوش در خاک اشباع و غیر اشباع

74.      

ترمودینامیک برای زمین شناسان چ چهارم

75.      

ترمودینامیک برای زمین شناسانچ چهارم

76.       

تفسیر تغییر سطح دریا از نگاشت رسوبی

77.      

تکنولوژی دوم

78.      

تکنولوژی مهندسی تزریق در سد سازی

79.      

تونلسازی ج 1 حفاری و اجرا

80.      

تونلسازی4 طراحی سیستم نگهداری

81.      

تئوری پتانسیل در گرانی و مغناطیسی کاربردی

82.      

تئوری و کاربرد انتقال رسوب چ دوم

83.      

چاه نگاری

84.      

چاه نگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته ای (اصول و کاربردها)

85.      

چینه شناسی ایران چ سوم

86.       

چینه شناسی ایرانچ سوم

87.      

حفاری در سازنده های شیلی

88.      

دیباچه ای بر زمین شناسی پزشکی

89.      

دیباچه ای بر ساختارها و نقشه های زمین شناختی

90.      

دینامیک خاک کاربردی

91.      

راهنمای تحقیق برای دانشجویان زمین

92.      

راهنمای کانی شناسی

93.      

راهنمای کانی شناسی جلد2

94.      

رخساره های میکروسکوپی2ج-

95.      

رسوب شناسی

96.       

رسوب شناسی تحلیلی

97.      

رسوب شناسی ج1چ هفتم

98.      

رسوب شناسی ج2چ چهارم

99.      

رسوب شناسی چ سوم

100.   

رسوب شناسی کاربردی

101.   

روانگرایی خاک

102.   

روش تدوین جلد اول

103.   

روش تدوین جلد دوم فنی

104.   

روش های الکتریکی در ژئوفیزیک اکتشافی

105.   

روشهای مدرن زمین شناسی ساختاری جلد1، تجربه و اتنش

106.    

ریزنگاری الکترونی و آنالیز

107.   

زمین آمار ( ژئو استاتیستیک) چ چهارم

108.   

زمین آمار و زمین شناسی نفت

109.   

زمین شناسی اقتصادی   شهاب پور

110.   

زمین شناسی اقتصادی (شهاب پور)

111.   

زمین شناسی ایران  دوره3 جلدی (زمین شناسی ساختاری و تکتونیک)

112.   

زمین شناسی پوسته اقیانوسیچ اول

113.   

زمین شناسی زیست محیطی

114.   

زمین شناسی زیست محیطی

115.   

زمین شناسی زیست محیطی/

116.    

زمین شناسی ساختاری چ دوم

117.   

زمین شناسی ساختمانی

118.   

زمین شناسی ساختمانی

119.   

زمین شناسی عمومی چ هفتم

120.   

زمین شناسی فسفات های رسوبی

121.   

زمین شناسی فیزیک – جلد اول- فرآیندهای

122.   

زمین شناسی فیزیکی – جلد دوم- فرایندهای

123.   

زمین شناسی کانسارها

124.   

زمین شناسی مخازن کربناته

125.   

زمین شناسی مخازن کربناته

126.    

زمین شناسی مهندسی ژئوتکنیک/

127.   

زمین شناسی نفت

128.   

زمین شناسی نفت سنگ های کربناتی  دوره2جلدی

129.   

زمین شناسی و ژئوشیمی نفت خلیج فارس

130.   

زمین شیمی ایزوتوپهای پایدار

131.   

زمین و منابع آب – آبهای زیرزمینی

132.   

ژئوتکنیک دریایی

133.   

ژئوشیمی آلی ازفیتو پلاکتون تا تولید نفت

134.   

ژئوشیمی پترولوژی سنگهای آذرین و کانسارهای ماگمایی

135.   

ژئوشیمی رسوبی

136.    

ژئوشیمی کانسارهای رسوبی

137.   

ژئوشیمی نفت ( مطالعات موردی از میادین جنوب غرب ایران)

138.   

ژئوفیزیک اکتشافیچ اکتشافیچ دوم

139.   

سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین

140.   

سنگ شناسی دگرگونی

141.   

سنگ شناسی رسوبیچ ششم

142.   

سنگ شناسی کربناتهچ دوم

143.   

سنگ شناسی کربناتهچ دوم

144.   

سنگ های رسوبی غیرآواریچ دوم

145.   

سنگهای رسوبی

146.    

سنگواره ها (توصیف، جمع آوری و شناسایی)

147.   

سیستم های نفتی از سنگ منشا تا تله هیدروکربنی

148.   

سیستم های نفتی ایران

149.   

شیمی محیط زیست

150.   

علوم زمین با مطلب چ اول

151.   

فرامینیفرا

152.   

فرهنگ علوم زمین

153.   

فیزیک خاک

154.   

کاربرد تصویر استریوگرافیک در زمین شناسی ساختمانی

155.   

کاربرد داده های زمین شیمیایی

156.    

کاربرد داده های ژئوشیمیایی،ارزیابی،نمایش،تفسیر

157.   

کاربرد روش های هوشمند در مهندسی نفت و علوم زمین

158.   

کاربرد فناوری اطلاعات در علوم زمینچ اول

159.   

کانه آرائی 3جلدچ پنجم

160.    

کانی شناسی ج1 چ ششم

161.    

کانی شناسی کاربردی رس/

162.    

کانی های رسی ( ویژگی ها وشناسایی)

163.    

کانیها وسنگ های صنعتی   کریم پور

164.    

کریستالوگرافی عمومی

165.    

کنودونتها

166.    

گرانی سنجی کاربردی چ اول

167.    

لانگی کانتم پروری

168.    

ماگماها و سنگ های ماگمایی چ دوم

169.    

مبانی پراش پرتو X (جلد 1)

170.   

مبانی پراش پرتو X کاربردی (جلد 2)

171.   

مبانی چینه نگاری سکانسی چ اول

172.   

مبانی چینه نگاری سکانسیچ اول

173.   

مبانی دورسنجی زمین شناختی و زیست محیطی

174.   

مبانی دیرینه شناسی ( میکروفسیل ها ) جلد2

175.   

مبانی دیرینه شناسی (میکروفسیل ها) (جلد 2)

176.    

مبانی زمین شناختی ساختمانی

177.   

مبانی زمین شناختی ساختمانی/

178.   

مبانی زمین شناسی مهندسی ( قبادی)، ( ویژه دانشجویان زمین شناسی )

179.   

مبانی زمین شیمی

180.   

مبانی زمین شیمی زیست محیطی

181.   

مبانی ژئوشیمی در اکتشاف نفت

182.   

مبانی ژئوفیزیک کاربردی

183.   

مبانی مهندسی مخازن شکاف دار

184.   

محیط رسوبی

185.   

مصالح ساختمانی

186.    

مقاومت مصالح ویرایش5

187.   

مقدمه ای بر کانی های و اهمیت زیست

188.   

مکانیک خاک پایه

189.   

مکانیک خاک دبی

190.   

مکانیک خاک کاربردی

191.   

مهندسی رسوب-

192.   

مهندسی ژئوتکنیک طراحی کاربردها

193.   

مهندسی ژئوتکنیک مبانی کاوش ها و تفسیرها

194.   

میکروپالئونتولوژی کاربردی ج2 چ چهارم

195.   

میکروپالئونتولوژی کاربردی ج2 چ چهارم

196.    

میکروپالئونتولوژی کاربردی جلد اول/

197.   

میکروپالئونتولوژی کاربردیجلد اول/

198.   

نامگذاری و طبقه بندی جامع سنگهای رسوبی،آذرین و دگرگونی

199.   

نمونه برداری معدنیچ سوم

200.   

هیدرولوژی

201.   

هیدرولوژی آب

202.   

واژه نامه جامع زمین شناسی، شومیز، تبریز

203.   

واکاوی کانی های سنگین

204.   

فرهنگ علوم زمین - علیرضا بینش

205.   

فرهنگ علوم زمین - علیرضا بینش

206.    

رخساره های میکروسکوپی جلد 1

207.   

کانی شناسی نوری فریدون سرابی

208.   

اصول چینه شناسی دانشگاه تهران 1310

209.   

بلورشناسی هندسی - مهین محمدی -پیام نور

210.   

سنگهای رسوبی تاکر - جهاد دانشگاهی

211.   

زمین شناسی فیزیکی جلد اول

212.   

زمین شناسی فیزیکی جلد دوم

213.   

زمین شناسی ساختمانی جلد دوم

214.   

روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی

215.   

روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی

216.    

اصول نقشه برداری زمین شناسی - جلن بارنز

217.   

فرهنگ بزرگ یک جلدی پیشرو آریان پور

218.   

رسوب شناسی حرمی

219.   

مبانی زمین شناسی- رسول اخروی

220.   

مبانی دیرینه شناسی-جالد اول-محمدرضا وزیری

221.   

ژئوشیمی آلی از فیتو پلانکتون تا تولید نفت - دکتر کمالی

222.   

زمین شناسی نفت سنگهای کرناته - همایون مطیعی

223.   

 


دفعات مشاهده: 16583 بار   |   دفعات چاپ: 1179 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر