توصیف مختصر
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :      محمد رضا  آصف
  
تحصيلات
1380-1375 (1996-2001) دكترا زمين‌شناسي مهندسي از دانشگاه نانتينگهام انگلستان (دانشكده مهندسي، گروه ژئوتكنيك) در شهر ناتينگهام
1374- 1372 (1993-95) كارشناسی ارشد زمين شناسی مهندسی (Engineering Geology) از ITC در کشور هلند در شهر Delft
 (Faculty of Geo-information Science and Earth Observation of the University of Twente) 
با همکاری دانشگاه Technology University of Delft (TU Delft)
1368- 1364 كارشناسي زمين‌شناسي از دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
فعالیتهای علمي- پژوهشي و ارتباط با صنعت
1396- فرصت مطالعاتی شش ماهه در گروه تحقیقاتی ژئومکانیک نفت، دپارتمان نفت، دانشگاه کرتین استرالیا
94-1392- مجری طرح پروژه دانشجویی با همکاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
90-1389 مجری طرح پروژه دانشجویی عنوان "انطباق پارامترهای مکانیک سنگی با داده های پتروفیزیکی در مخزن کوپال و تاثیر آن بر تحلیل پایداری دیواره چاه" با حمایت پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب.
1388- ارئه کارگاه آموزشی-پژوهشی "اصول مکانیک سنگ در مخازن هیدروکربوری" در پژوهشگاه صنعت نفت- 17-16 خرداد
86- 1385 همکاری علمی در طرح پژوهشی آزمایشات مکانیک سنگ بر روی مغزه های نفتی، دانشگاه تربیت مدرس – پژوهشگاه صنعت نفت
1386- همکاری در طرح ایجاد بانک اطلاعات و سیستم GIS زير بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی
86-1384 – مجری طرح پژوهشی تحليل و مدلسازی آسيب پذيری ناشی از زلزله. معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی.
85- 1384 تدریس پاره وقت در دانشگاه نفت (تهران و اهواز).  دروس مکانیک سنگ نفت (پیشرفته)، مکانیک سنگ، زمین شناسی مهندسی
1384 همکاری در پروژه کاربرد دورسنجي و GIS براي شناسائي مناطق اميد بخش معدني استان قزوين  
1384 همکاری علمی برای طراحی و ایجاد بانک اطلاعات و سیستم GIS صندوق بیمه فعالیتهای معدنی کشور
82-1381-  وزرات صنايع و معادن –همكاری درطرح جامع معادن
1381- وزرات صنايع و معادن – همكاری علمی در طرح تحليل آماری حوادث معدنی
1380 - وزرات صنايع و معادن – همكاری در تهيه سند مدیریتي طرح ضوابط و معيارهاي معدنكاری
سوابق شغلي
1381 تاكنون - دانشگاه خوارزمی- عضو هيئت علمي گروه زمين‌شناسي (زير‌گروه زمين‌شناسي مهندسي). ارائه دروس مكانيك سنگ و آزمایشگاه، مكانيك خاك و آزمایشگاه، مباني كامپيوتر، کاربرد کامپیوتر در زمین شناسی، زمین شناسی فیزیکی و آزمایشگاه در مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي
80-1372 بورسیه وزارت علوم، تحصیلات دوره کارشناسی ارشد و دکترا
72-1371 شركت خاك‌آزما (وزارت نيرو) – كارشناس تحقيقات صحرائي شامل مطالعه مغزه هاي گمانه‌هاي اكتشافي و انجام آزمايشات برجا. همكاري در  طرحهاي چاه‌نيمه در ذهك و زابل، خط لوله آب‌ سد پيشين به چابهار، و نیز مطالعات سد سراوان در استان سيستان و بلوچستان، مسير تونل  فاضلاب در تهران، آزمايشات برجا در گالريهاي سد كرخه در خوزستان.
70-1369 سازمان آب تهران – كارشناس ژئوتكنيك. همكاري در طرحهاي سد ساوه، سد پانزده خرداد و سد طالقان
تدریس  (دروس ارائه شده در دانشگاه)
مکانیک سنگ
مكانيك سنگ پیشرفته و آزمایشگاه
مكانيك خاك
مكانيك خاك پیشرفته و آزمایشگاه
زمین شناسی فیزیکی و آزمایشگاه
اندرکنش خاک و سازه (مدلسازی پیشرفته)
مباني كامپيوتر
کاربرد کامپیوتر در زمین شناسی
آمار و احتمالات
خاکشناسی
ژئومرفولوژی
تحقیقات محلی در ساختگاه
عضويت در مجامع علمي
عضو  انجمن زمين‌شناسي مهندسي ایران
عضو انجمن مكانيك سنگ ايران
عضو انجمن بین المللی مهندسی نفت   (Society of Petroleum Engineers, SPE) 
عضو انجمن بین المللی اکتشافات ژئوفیزیکی (SGE)
راهنمايي پايان نامه ها
عنوان  پایان نامه / رساله
Title نام دانشجو، تاریخ  دفاع
Student Name, Date دانشگاه محل تحصيل دانشجو
University/Dept اسامي اساتید راهنما
Suppervisors اسامي اساتید مشاور
Advisors
1 تحلیل پایداری چاه بر اساس ترکیبی از روشهای عددی و محاسباتی در مخزن مارون (پروژه تحقیقاتی مورد حمایت مالی شرکت ملی نفت ایران) 
Wellbore Stability Based on A Combination of Numerical and Analytical Solution at Maroun oilfield مصطفی فرخی
اردیبهشت 86
Mostafa Farrokhi
(2007) دانشگاه نفت تهران و دانشگاه Curtin استرالیا
Petroleum University of Technology, Iran, & Dept of Petroleum Eng, Curtin University, Australia محمد رضا آصف و 
دکتر خراط
M R Asef
R. Kharrat
2 بررسی خصوصیات مکانیک سنگی شیل بر اساس داده های چاه پیمایی حین حفاری (پروژه تحقیقاتی مورد حمایت مالی شرکت ملی نفت ایران)
Rock Mechanic Characterization of Shale Formations based on Wellbore Drilling Log Data محسن فرخروز
تیر 1386
Mohsen Farrokhrouz
(2007) دانشگاه نفت تهران و دانشگاه Curtin استرالیا
Petroleum University of Technology, Iran, & Dept of Petroleum Eng, Curtin University, Australia محمد رضا آصف و 
دکتر خراط
M R Asef
R. Kharrat
3 کنترل تولید ماسه بر اساس طراحی لوله های شکافدار  
(پروژه تحقیقاتی مورد حمایت مالی شرکت ملی نفت ایران)
Sand Production Control Based on Slotted Liner Design مهدی محمد صالحی
مرداد 1386
Mehdi Mohammad Salehi (2007) دانشگاه نفت تهران و دانشگاه Curtin استرالیا
Petroleum University of Technology, Iran, & Dept of Petroleum Eng, Curtin University, Australia محمد رضا آصف و 
دکتر قاسم العسکری
M R Asef
M.K. Ghassem Al-Askari
4 اثر HEC و دیگر افزاینده ها بر روی خواص سیمان حفاری 
(پروژه تحقیقاتی مورد حمایت مالی شرکت ملی نفت ایران)
The Effect of Hydroxyethylcellulose (HEC) and other additives on Drilling Cement Properties علی سرمدی واله
(آبان 1386)
Ali Sarmadivale
(2007) دانشگاه نفت تهران و دانشگاه Curtin استرالیا
Petroleum University of Technology, Iran, & Dept of Petroleum Eng, Curtin University, Australia محمد رضا آصف و
دکتر امام زاده  
M R Asef
A. Emamzade. مهندس مجتهدی
(پژوهشگاه صنعت نفت)
M J Mojtahedi
5 طراحی  و ساخت نرم افزار تحلیل پایداری چاه
(پروژه تحقیقاتی مورد حمایت مالی شرکت ملی نفت ایران)
Software Development for Wellbore Stability Analysis
(Case study: Maroun oil field) امیر احمدی (1387)
Amir Ahmadi
(2008) دانشگاه نفت تهران و دانشکده نفت دانشگاه IFB فرانسه
Petroleum University of Technology, Iran, & École du Petrole et des Moteurs (IFB), France M R Asef
M. Afshar
6 زمین شناسی مهندسی و پرده آب بند سد صیدون، مهدی راکی
 شهریور 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) دکتر قنبری محمد رضا آصف،
مهندس برجسته
7
8 گود برداری در تهران محسن دیانتی اردیبهشت 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) محمد رضا آصف دکتر علی قنبری
9 مدلسازی و شبیه سازی تنش های مخزنی در اثر تولید  با بهره گیری ازمکانیزم های ایجاد شکستگی، با بیان کاربردی در مهندسی نفت
Analysis and Simulation of Production Induced Reservoir Compaction; The Impact of Porosity and Permeability loss on Reservoir Production Management.
(مطالعه موردی: میدان نفتی فروزان در گروه خارک در خلیج فارس)
امير حسين حقی (1390)
Amir Hossein Haghi (2011) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
محمد رضا آصف و
دکتر خراط 
M R Asef
R. Kharrat پرفسور هید باخ از کشورآلمان
O Heidbach, GFZ, German Research Centre for Geosciences   
10 انطباق پارامترهای مکانیکی سنگ با داده های پتروفیزیکی در مخزن کوپال و تاثیر آن بر تحلیل پایداری دیواره چاه (پروژه تحقیقاتی مورد حمایت مالی شرکت ملی نفت ایران)
Correlation between rock mechanical parameters and petrophysical data at  Kupal oil field and its impact on wellbore stability analysis علیرضا نجیبی (آبان 1390)
Alireza Najibi
(2011) دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                   
Kharazmi University, Faculty of Earth Sciences, Dept of Applied Geology
محمد رضا آصف
دکتر بهمن بهلولی
M R Asef
B Bohloli دکتر رسول اجل لوئیان
مهندس عباس صفیان (مشاور صنعتی، اداره مهندسی بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)
11 مطالعه عددی ظرفیت باربری پی های سطحی مجاور شیب های سنگی مسلح شده با راک بولت (پیچ سنگ) ابراهیم تبعه ایزدی
 بهمن 1392 (1393). دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، گرایش خاک و پی
محمد رضا آصف 
12 سجاد کهزادی (1393) تحلیل عددی عملکرد ستونهای سنگی در خاکهای رسی همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، 11 دی، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. کهزادی دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، گرایش خاک و پی                        محمد رضا آصف
13 صدیق، محمد مهدی (1393) مدل‌سازی عددی نشست سطحی زمین در اثر حفر تونل‌های مترو شهری و مطالعه موردی خط دو متروی شهری کرج صدیق دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، گرایش خاک و پی                        محمد رضا آصف
14 طبقه بندی لایه ها و سازندها با استفاده از مقاومت تراکمی وانتخاب مته مناسب (پروژه تحقیقاتی مورد حمایت مالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)
Classification of layers and formations with UCS and select a suitable bit. سعیدپرویزی قلعه 
1392-93
S. Parvizi Ghaleh (2014) Petroleum University of Technology, Iran, محمد رضا آصف و
دکتر خراط
M R Asef
R. Kharrat جهانگیری مهندس
15 بررسي اثر افزودني نانوذرات طبيعي خاک بر نفوذپذيري بستر مدفن زباله هاي شهري (مطالعه موردي: مدفن زباله حلقه دره شهر کرج) حميدرضا خسرواني مقدم (1393) دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی محمد رضا آصف 
16 حامد رنجبرزاده اصل (1393) تحليل رفتار سد مخزني کالپوش با استفاده از ابزارهای دقيق و آنالیز برگشتی رنجبر دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                  محمد رضا آصف
17 بررسی تاثیر آلودگی های نفتی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک مطالعه موردی منطقه پالایشگاه تهران جواد زارع پور1394
دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                   
محمد رضا آصف
18 مقایسه روش های محاسبه آزمایشگاهی چقرمگی شکست در سنگ آهک
Comparison of experimental calculation methods of fracture toughness for limestone. Consultant of thesis, پوریا کارگر قمشه
(1394)
دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، گرایش خاک و پی                      محمد رضا آصف  
M R Asef
19 مدل‌سازی ‌عددی ‌‌برای‌ پیش‌بینی ‌ابعاد‌ هندسی‌ شکاف  دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین علی هوری 
دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                   
Kharazmi University, Faculty of Earth Sciences, Dept of Applied Geology محمد رضا آصف  
M R Asef امیر حسین حقی
20 علی محمودیان هریس (1394) بررسی ویژگی های ژئومکانیکی و تحلیل پایداری تونل ارتباطی شماره 3 (تونل  پیرشریف) واقع در محور آزاد راه اراک –خرم آباد. محمودیان دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی محمد رضا آصف 
21 بررسی علل پرتوزایی معدن سنگ گرانیت کلاردشت علیرضا کریمی
 شهریور 1395 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی محمدرضا آصف دکتر امیرعلی طباخ شعبانی، مهندس معین مفتاحی
22 تأثیر حرارت بر روی ویژگيهای مقاومت سنگ نمک در مقیاس آزمایشگاهي، مطالعه موردی معدن نمک قائم، گرمسار
The Effect of Temperature on Strength of Salt Rock in Experimental Scale, Case Study Ghaem Salt Mine, Garmsar محسن قرباني 
شهریور (1395)
Mohsen Ghorbani
(September 2016) دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                   
Kharazmi University, Faculty of Earth Sciences, Dept of Applied Geology محمدرضا آصف
M R Asef دكتر علي بهرامي ساماني 
A Bahrmai Samani
23 شناسایی  و تخمین خواص پتروفیزیکی ماسه‌سنگ با میان‌لایه‌های شیلی، مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران
Estimating petrophysical properties of laminated sand shale (LSS), a reservoir at South-West Iran مرتضی محمودی
1395
Morteza Mahmoodi
(2016) دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                   
Kharazmi University, Faculty of Earth Sciences, Dept of Applied Geology
محمدرضا آصف
M R Asef دکتر سید علی معلمی
Seyed Ali Moallemi.
24 مدل سازی سه بعدی شبکه شکستگی مخزن هیدروکربنی کنگان/دالان در یکی از میادین گازی فارس ساحلی
Fracture network 3D modeling of Kangan/Dalan reservoirs in one of the coastal Fars gas fields. حسام ذره پرور قوچانی نژاد (1396)
Hesam Z Ghoochaninejad
(2017) دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                   
Kharazmi University, Faculty of Earth Sciences, Dept of Applied Geology محمدرضا آصف
 سید علی معلمی
M R Asef
Seyed Ali Moallemi
25 آشکارسازی شکستگی های چاه بر اساس مفهوم لاگ انرژی با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی و مکانیکی سنگها، مطالعه موردی یکی از میادین نفت جنوب- غرب کشور
Fracture Detection Using Energy log concepts of petrophysical and Rock Mechanical Data: A case study, one of the Oil wells in the South west of Iran عبید قادرپور (1396)
Obaid Ghaderpoor
(2017) دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی                   
Kharazmi University, Faculty of Earth Sciences, Dept of Applied Geology
محمدرضا آصف
M R Asef دکتر سید علی معلمی
Seyed Ali Moallemi.
مقالات علمي
کتابها
[1] M. Farrokhrouz and M. R. Asef (2013) Shale Engineering, Mechanics and Mechanisms. CRC Press Balkema, member of Taylor & Francis.
[2] امیر حسین حقی، محمدرضا آصف، رياض خراط (1394) تنشهای برجا و ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری. انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.
مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی
[1] Asef, MR, Reddish, DJ, Lloyd, PW, (2000). Rock-support interaction analysis based on numerical modelling. Geotechnical and Geological Engineering, UK, 18, 23-37.
[2] Asef, MR, Reddish, DJ. (2002). The impact of confining stress on the rock mass deformation modulus. Geotechnique, UK, Vol 4. pp 235-241.
[3] Asef, MR, (2008) Modeling the elements of country vulnerability to earthquake disasters. Disasters, The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, UK, Vol 32, No. 3, pp 480-498.
[4] H. Roshan, M R Asef (2010) Characteristics of Oilwell Cement Slurry Using CMC. SPE Drilling & Completion, USA, 25, 3, pp. 328-335.
[5] M R Asef, M Farrokhrouz (2010) Governing Parameters for Approximation of Carbonates UCS. Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), USA, 1581-1592, Vol. 15, No. N.
[6] علیرضا نجیبی، محمدرضا آصف، رسول اجل­لوئیان، غلام­عباس صفیان­ (1390) تخمین ویژگی­های مکانیکی سنگ آهک با استفاده از داده­های پتروفیزیکی. نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم، جلد 5، شماره 1.
 [7]علیرضا نجیبی، محمدرضا آصف، مجید نبی‌بیدهندی، رسول اجل‌لوئیان و غلام‌عباس صفیان (1391) تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت امواج الاستیک و مدولهای یانگ دینامیکی و استاتیکی در سنگ آهک، مجله ژئوفيزيك ايران. مجله ژئوفيزيك ايران. جلد6، شماره 4
[8] Asef, M. R.; Najibi, A. R. (2013) The effect of confining pressure on elastic wave velocities and dynamic to static Young’s modulus ratio. Geophysics, 78, 3, P. D135–D142. URL: library.seg.org/doi/abs/10.1190/geo2012-0279.1 (ISI Journal).
[9] Haghi, A H, R Kharrat, M R Asef, H Rezazadegan (2013). Present-Day Stress of Central Persian Gulf, Implications for Drilling and Well Performance, Tectonophysics, 608, 1429-1441. DOI: 10.1016/j.tecto.2013.06.001
[10] A H Haghi, R Kharrat, M R Asef, (2013) A Case Study for HCL-based Fracturing Technology and Present-day Stress through Carbonate Reservoirs by Introducing a Full Deformation/Diffusion/Thermal Solutions; Journal of Petrolume Science and Engineering, 112, 105-116. DOI: 10.1016/j.petrol.2013.10.013
[11] A H Haghi, M R Asef, A Taheri, M Mokham (2013). Evaluation of the Heading Confinement Pressure Effect on Ground Settlement for EPBTBM Using Full 3D Numerical Analysis      International Journal of Mining & Geo-Eng (IJMGE), 1, 47, 13-32.
[12] Mohsen Farrokhrooz, Mohammad Reza Asef, and Riyaz Kharrat (2014) Empirical Estimation of Uniaxial Compressive Strength of Shale Formations. Geophysics, Vol. 79, No. 4: pp. D227-D233. doi:10.1190/geo2013-0315.1.
[13] Ali Reza Najibi, Mohammad Reza Asef (2014) Prediction of seismic-wave velocities in rock at various confining pressures based on unconfined data. Geophysics, v. 79, p. D235-D242. doi:10.1190/geo2013-0349.1.
[14] Ali Reza Najibi, Mohammad Ghafoori, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Reza Asef (2015). Empirical relations between strength and static and dynamic elastic properties of Asmari and Sarvak limestones, two main oil reservoirs in Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 126, 78–82. DOI: 10.1016/j.petrol.2014.12.010
[15] Haghi A. H, Kharrat R, Asef M.R (2015) New Analytical Approach for Reservoir Stress Approximation Based on Acid Fracturing Data. Journal of Engineering Geology, Vol. 9, No. 2, 2789-2816. URL:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040195113003582. نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی))
[16] Saeed Parvizi, Riyaz Kharrat, Mohammad Reza Asef, Bijan Jahangiry, and Abdolnabi Hashemi (2015). Prediction of the Shear Wave Velocity from Compressional Wave Velocity for Gachsaran Formation. Acta geophysica, Volume 63, Issue 5, pp. 1231-1243. DOI: 10.1515/acgeo-2015-0048.
[17] Ali Reza Najibi, Mohammad Ghafoori, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Reza Asef, (2016). Reservoir geomechanical modeling: In-situ stress, pore pressure, and mud design. Journal of Petroleum Science and Engineering 151, 31–39. DOI: 10.1016/j.petrol.2017.01.045.
[18] M. Farrokhrouz, M. R. Asef (2017). Experimental investigation for predicting compressive strength of sandstone. Journal of Natural Gas Science and Engineering 43, 222-229. DOI: 10.1016/j.jngse.2017.03.023.
[19] علیرضا نجیبی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ محمدرضا آصف، تخمین جهت و مقدار تنش‌های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاه‌های نفت جنوب غرب ایران، نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی، مقاله 2، دوره 11، 4، زمستان 1396. 
[20] M. R. Asef, M. Farrokhrouz (2017) A semi-empirical relation between static and dynamic elastic modulus. Journal of Petroleum Science and Engineering 157 (2017) 359–363. Doi: 10.1016/j.petrol. 2017.06. 055.
[21] Hesam Zarehparvar Ghoochaninejad, M R Asef, Seyed Ali Moallemi (2017) Estimation of fracture aperture from petrophysical logs using teaching–learning-based optimization algorithm into a fuzzy inference system, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. DOI 10.1007/s13202-017-0396-1.
مقالات چاپ شده در همایشهای علمی  
[1] Asef, MR, Reddish, DJ, (1999). The effect of confinement on deformation modulus of the rock mass. 6th Seminar of Iranian Students in Europe, 8 May, Manchester.
[2] Reddish, DJ, Asef, MR, and Stace, LR, (2000). Rock-support interaction analysis using a model with a pressure-dependent deformation modulus. Proceedings of the 4th North American rock mechanics symposium, USA, Seattle, 31 July-3 August 2000.
[3] محمد رضا آصف )1383( طرح ایجاد سامانه مدیریت پایگاه داده های حوادث معدنی. (14-12 بهمن) اولین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ص 2150 – 2141.
[4] محمد رضا آصف و محمد رضا کسمتی (1384). نقش بيمه در زلزله. (9-7 مهر) اولين كنفرانس مخاطرات زمين ، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها- تبریز. ص 30- 23. 
[5] محمد رضا آصف و محمد رضا کسمتی (1384). آسيب پذيري ساختمانها در برابر زلزله. (9-7 مهر) اولين كنفرانس مخاطرات زمين، بلايا‍‍ی طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها، تبریز. ص 22-12. 
[6] هوشنگ اسدی هاروني و محمد رضا آصف (1384). کاربرد دورسنجي و GIS براي شناسائي مناطق اميد بخش معدني استان قزوين. (9-8 شهريور) نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران، دانشگاه تربیت معلم. ص 1138-1127.
[7] محمد رضا آصف، بهمن بهلولي (1384). تحليل يک دهه فعاليتهاي پژوهشي زمين شناسي مهندسي درکشور. چهارمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. 2-4 اسفند، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. ص 1127- 1138.
[8] Asef, MR, (2006) Introducing a national earthquake vulnerability index. 10th IAEG International Congress Nottingham, UK. International Association of Engineering Geology, IAEG2006, 6-10 Sept, paper number 563.
[9] Ahmadi, A., Asef, MR, Afshar, M (2008). Comparison of different failure criteria for wellbore stability prediction. 2nd Iranian Petroleum Engineering Congress, Ahwaz, 30-31 January. 
[10] Haghi, A. H., Asef, M.R., Kharrat, R. (2008). Estimation of In-situ Stresses by using Acid Fracturing in Oil Reservoirs. 3rd World Stress Map Conference, GFZ Potsdam, Germany, 15 -17 October.
[11] محمد رضا آصف (1387). کابردهاي تحليل آسيب پذيری ناشی از زلزله در مقياس جهانی. 4 دی ماه. سومين همايش مقابله با سوانح طبيعی. دانشکده فنی دانشگاه تهران.
 [12] محسن فرخ روز، محمد رضا آصف (1387). افزایش افزايش بهره وري اسيد کاري در مخازن گازي با ملاحظات مکانيک سنگي. دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. 30 بهمن -2 اسفند - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز.
[13] محمد رضا آصف (1387). رتبه بندی مقايسه ای کشورها بر حسب آسيب پذيری نسبت به زلزله. دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. 30 بهمن -2 اسفند - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز.
[ ] M R Asef (2009). Comparative ranking of countries based on country vulnerability to earthquake disasters (In Farsi). 12th symposium of geological society of Iran, 18-20 Feb, Ahwaz, Iran
.
[14] M Farrokhrouz, M R Asef (2010) Simulating model to reduce detrimental acidizing in Tabnak gas field. SPE Deep Gas Conference and Exhibition, Manama, Bahrain, 24–26 January. SPE 131986.
[15] M Farrokhrouz, M R Asef (2010) Control of Geomechanical instability of Shale based on Optimized Well Engineering Decision. EAGE 2010 Shale - Resource & Challenge (European Association of Geoscientists and Engineers), 26-28 March, France, Nice.
[16] M R Asef, M Farrokhrouz (2010) Empirical Approach for Evaluation of Compressive Strength of Shale.  EAGE 2010 Shale - Resource & Challenge (European Association of Geoscientists and Engineers), 26-28 March, France, Nice. 
[17] M Farrokhrouz, M R Asef (2010) Production Enhancement via Scale Removal in Nar Formation, SPE 135854. SPE Production and Operations Conference and Exhibition, 8-10 June, Tunis, Tunisia. 
[18] M R Asef, M Farrokhrouz, H Haghi (2010) Evaluation of P-wave and S-wave Correlations.  28th IUGG Conf. on Mathematical Geophysics. 7-11 June Italy, Pisa.
[19] M Farrokhrouz, M R Asef (2010) Effects of Confinement on Rock Velocity Relations for different Rock Types. 28th IUGG Conf. on Mathematical Geophysics. 7-11 June Italy, Pisa.
[20] M Farrokhrouz, M R Asef, E Adibi Sedeh (2010) Investigation on Origins of Hydrogen Sulfide Production in Sweet Gas Fields. 72nd EAGE Conference & Exhibition, 14-17 June, Spain, Barcelon.
               
[21] M Mohamadsalehi,  M R Asef, S. Goodarzian. (2010) Non-Uniform Slotted Liner Completion, a New Approach to Obtain Uniform Production Profile along Horizontal Wells. IADC/SPE ASIA PACIFIC DRILLING TECHNOLOGY CONFERENCE, Vietnam, Ho Chi Minh City, 1-3 Nov.
 [22] Haghi, A. H., M.R. Asef, R. Kharat. (2010). Effective Stress Approximation using Geomechanical Formulation of Fracturing Technology (GFFT) in Petroleum Reservoirs. AGU Fall Meeting (American Geophysical ::::union::::), USA, San Fr., California, 13-17 December.
               
[23] M R Asef; M Farrokhrouz (2010). Methods and Parameters for Estimation of Wave Velocity in Rock. The 19th International Geophysical Congress and Exhibition, Turkey, Ankara.
[24] M Farrokhrouz; M R Asef (2010). Dominant Parameters for Estimation of Shear Wave Velocity. The 19th International Geophysical Congress and Exhibition, Turkey, Ankara.
[25] مهدي راکي، علي قنبري، محمد رضا آصف و آرش برجسته (1388) بررسي رفتار هيدروژئومکانيکي توده سنگ ساختگاه سد مخزني صيدون، بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين و سيزدهمين همایش انجمن زمین شناسی، 21-19 بهمن ماه، تهران.  
[26] علیرضا نجیبی، محمدرضا آصف، رسول اجل­لوئیان، غلام­عباس صفیان، (1390) ارائه روابط تجربی جهت تخمین ویژگی­های مکانیکی سنگ آهک. هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهریور. 
[27] Haghi, A.H., Heidbach, O., Kharrat, R., Asef, M.R., 2011. Developing of Regional Tectonic Stress Map for Two Oil Fields in Western part of Persian Gulf, Acquisition and Preparation of the General Structure of Stress Distribution. AGU 2011 Fall Meeting, San Francisco, USA.
[28] Haghi, A.H., Kharrat, R., Asef, M.R., (2011) "Evaluation and Analysis of Reservoir fluid flow effect on field stress; A new approach to alleviate induced seismicity in hydrocarbon reservoirs", Fragile Earth Conference, Technical Session of Induced Seismicity, Munich, Germany.
[29] Haghi, A.H., Kharrat, R., Asef, M.R., (2011) "Simulation and Analysis of Production Induced Reservoir Compaction using Geomechanical Formulation of Fracturing Technology", SPE, International Petroleum Technology Conference (IPTC), IPTC-14832-PP, Bangkok, Thailand. 
[30] محمدرضا آصف، (1390) اثرات ژئومرفولوژی طبیعی و ساخت و ساز های مرتفع بر آلودگی هوای کلان­شهر تهران، اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان شهر تهران، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم، 3 خرداد 1390.
[31] M. Farrokhrouz and M. R. Asef (2012). Investigating the Effect of Poroelasticity on Rock Strength Estimation. The 15th International Workshop on Seismic Anisotropy (15IWSA), April 14-19, Bahrain.
[32] M. Farrokhrouz and M. R. Asef (2012). Evaluation of Empirical Correlations for Biot’s Coefficient Prediction. The 15th International Workshop on Seismic Anisotropy (15IWSA), April 14-19, Bahrain.
[33] M. Farrokhrouz and M. R. Asef (2013) Application of Pressure Drop Measurements in Filtration Function Determination Using Laboratorial Data. 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013
London, UK, 10-13 June.
[34] محمدرضا آصف، عليرضا نجيبي، تعيين فشار بهينه گل حفاري توسط معيارهاي موهر– کلمب و موگي– کلمب در يکي از چاه‌هاي نفت جنوب غرب ايران، هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران15 و 16 آبان 1392، دانشگاه فردوسي مشهد.
[35] حمیدرضا خسروانی مقدم، محمدرضا آصف، (1392) تاثيرافزودني نانو رس مونت موریلونیت Na+ بر پارامترهاي مکانیکی خاکهای رسي، هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران15 و 16 آبان، دانشگاه فردوسي مشهد.
[36] Najibi, A. R., M. R. Asef, (2013) The Effect of Confining Pressure on Dynamic to Static Young’s Modulus Ratio. The International Workshop on Geomechanics and Energy, Lausanne, Switzerland, 26-28 November.
               
[37] ابراهیم تبعه ایزدی محمدرضا آصف (1392) تاثیر پارامترهای هندسی پی و شیب و راک بولت بر ظرفیت باربری پی سطحی کنار شیب سنگی و شیب سنگی میخ کوبی شده (مسلح شده با راک بولت) هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی9-7  آبان
[38] محمدرضا آصف محسن فرخ روز (1392) تاثیر متقابل اسیدکاری و رفتار مهندسی سنگ در دولومیتهای شیلی هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی9-7  آبان
[39] ابراهیم تبعه ایزدی، محمدرضا آصف، رامین حیدری (1393). بررسی مشخصات هندسی پی کنار شیب سنگی بر روی ضرایب ظرفیت باربری توده سنگ، هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي عمران، بابل، 18-17 ارديبهشت.
[40] محمد رضا آصف، سجاد کهزادی (1393) تحلیل عددی عملکرد ستونهای سنگی در خاکهای رسی همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، 11 دی، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
[41] M. Farrokhrouz, M. R. Asef (2014) Definition of shale minerals in reservoir area using geochemical sampling, 7th MID-EUROPEAN CLAY CONFERENCE, 16–19 Sept, Dresden, Germany.
 [42] حامد رنجبرزاده اصل ، محمد رضا آصف، مرتضی احمدی ، جواد بیرامی (1393) تحليل رفتار سد مخزني کالپوش با استفاده از ابزارهای دقيق و آنالیز برگشتی. سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران. 30-28 مهر ماه دانشگاه تهران.
 [43] حميدرضا خسرواني مقدم، محمدرضا آصف، علي قنبري، حسن كرمي (1393) بررسي و ارائه روش نوين براي كاهش نفوذپذيري در لايه نفوذناپذير مدفن زباله شهري با استفاده از نانو ذرات طبيعي و برجا. اولين همايش ملي بهداشت محيط، سلامت و محيط زيست پايدار. 20 شهریور، دانشكده شهيد مفتح.، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، دانشکده شهید مفتح.
[44] علي محموديان هريس - محمدرضا آصف - علي قنبري - حسين قرباني (1393) تحليل ساختاري و گوه اي تونل ارتباطي پير شريف واقع در آزادراه اراك خرم آباد و ارائه طرح نگهداري گوه ها. دومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، ، 23 بهمن، همدان دانشکده شهيد مفتح.
[45] علي محموديان هريس، محمدرضا آصف، علي قنبري، حسين قرباني (1393) مقايسه برآورد فشار وارده با استفاده بر سيستم نگهداري تونل هاي پونه و پير شريف با استفاده از روش هاي تجربي. دومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، 23 بهمن، همدان دانشکده شهيد مفتح.
[46] علي محموديان هريس، محمدرضا آصف، علي قنبري، حسين قرباني (1393) تحلیل پایداری تونل های پیرشریف و پونه با استفاده از روش های تجربی و ارائه سیستم نگهدارنده، 4-3 دی، هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. 
[47] محمد رضا آصف (1394) سرعت موج در سنگ پارامتر کلیدی برای حل مسائل ژئومکانیک نفت، اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت تهران، 24-22 اردیبهشت.  
[48] علی هوری، محمد رضا آصف، جواد اکبر دوست، (1394) شبیه سازی سه بعدی عملیات شکست هیدرولیکی به روش اجزاء محدود در میدان نفتی اهواز، اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت تهران، 24-22 اردیبهشت.
[49] سعید پرویزی قلعه، محمدرضا آصف، ریاض خراط (1394) رابطه تجربی بهینه سازی شده برای تخمین سرعت برشی صوت از سرعت فشاری صوت با استفاده از الگوریتم ژنتیک در سازندهای انیدریتی. کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی. کوالالامپور، مالزی. 
[50] Mohsen Farrokhrouz, M R Asef, (2015), Mathematical Modelling of Pressure and Ion Diffusion Behavior on Reactive Shale, Third International Conference on Oil, Gas and Petrochemical Iran, Tehran, 13-14 Dec.
[51] محمد رضا آصف، محمد مهدی صدیق (1394) بررسی نشست مجاز ناشی از حفاری تونل در ابرفت های شهری و کاهش نشست به روش لاینینگ موقت معکوس با مطالعه موردی تونل مترو. دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری. 25 آذر ماه، ارومیه.   
[52] حسام قوچانی نژاد، محمدرضا آصف، سید علی معلمی (1394) ارزیابی تخلخل مفید با استفاده از روش شبیه سازی تابع تصادفی گاوسی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران. سی و چهارمین گرد همایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران، 5-3 اسفند.   
[53] Mohammad Reza Asef; Hesam Zarehparvar Ghoochaninejad; Seyed Ali Moallemi, (2017), Stoneley wave velocity estimation from well log data by using the adaptive neuro-fuzzy inference system, 2nd National Conference on Petroleum Geomechanics, National Iranian Oil Company Exploration Directorate, Tehran, Jan,24-26. 
[  ] حسام قوچانی نژاد، محمد رضا آصف، سید علی معلمی (1395). دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، تهران، 7-5 بهمن. 
[54] مرتضی محمودی، محمد رضا آصف، سید عزیزالله محمودی، مهندس مصیب کمری، سیدعلی معلمی، (1395)، بررسی الکتروفاسیس‌های سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان اهواز، واقع در جنوب غرب ایران، سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران. 1-3 اسفند، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
[55] مرتضی محمودی، محمد رضا آصف، سید عزیزالله محمودی، مهندس مصیب کمری، سیدعلی معلمی، (1395)، ارزيابی پتروفيزيکی خصوصيـات مخزن در يکی از چاههای نفتی جنوب غرب ایران، سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران. 1-3 اسفند، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی. 
[56] مرتضی محمودی، محمد رضا آصف، سید عزیزالله محمودی، مهندس مصیب کمری، سیدعلی معلمی، (1395)، شناسایی های توالی ماسه های شیلی لایه ای در یکی از چاه های جنوب غرب ایران، سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران. 1-3 اسفند، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
[57] عبید قادرپور، محمد رضا آصف، علیرضا نجیبی، سیدعلی معلمی، (1395)، آشکارسازی شکستگی های چاه بر اساس مفهوم لاگ انرژی با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی مطالعه موردی یکی از میادین نفت جنوب- غرب کشور، سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران 3-1 اسفند 1395.
[58] مرتضی محمودی، محمد رضا آصف، سید عزیزالله محمودی، مهندس مصیب کمری، سیدعلی معلمی، (1395)، ارزيابی پتروفيزيکی خصوصيـات مخزن در يکی از چاه‌های نفتی جنوب غرب ایران، ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران 27-26 بهمن.
[59] مرتضی محمودی، محمد رضا آصف، سید عزیزالله محمودی، مهندس مصیب کمری، سیدعلی معلمی، (1395)، شناسایی ‌های توالی ماسه‌های شیلی لایه ای در یکی از چاه های جنوب غرب ایران، ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران 27-26 بهمن. 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی زمین شناسی مهندسی
1380/01/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
انجام جستجوهای کتابخانه ای، مطالعه و تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به پروژه مدلسازی دلتاهای حوضه رسوبی خزرجنوبی- بخش مطالعات ساختاری
محمدرضا آصف
تکمیل شده
1398
2
مطالعه و تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به پروژه مدلسازی دلتاهای حوضه رسوبی خزرجنوبی- بخش مطالعات ساختاری
محمدرضا آصف
تکمیل شده
1398
3
انجام جستجوهای کتابخانه ای، مطالعه و تحلیل داده ها، نمونه ها و اطلاعات مربوط به پروژه مدلسازی دلتاهای حوضه خزر جنوبی
علی میثاقی, خلیل رضایی, محمدرضا آصف
تکمیل شده
1398
4
Sedimentary basin modeling and determination of deltaic development processes and distribution of reservoir rocks in South Caspian Sea region, using available information
, Khalil Rezaei, Mohammad Reza Asef
تکمیل شده
2020
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
انطباق پارامترهای دینامیکی با استاتیکی در مخزن کوبال و تاثیر آن بر تحلیل پایداری دیوار چاه
علیرضا نجیبی
2
مدل سازی عددی نشست سطحی زمین در اثرحفرتونل های مترو شهری ومطالعه موردی خط 2متروی شهری کرج
محمدمهدی صدیق
3
مطالعه عددی ظرفیت باربری پی های سطحی مجاورشیب های سنگی مسلح شده با راک بولت
ابراهیم تبعه ایزدی
4
تحلیل عددی ستونهای سنگی در خاکهای لایه ای
سجاد کهزادی
5
رفتار نگاری سدهای خاکی در بدنه و فوندانسیون و مقایسه آنهابا داده های آنالیز های برگشتی مطالعه موردی سد کالپوش
حامد رنجبرزاده اصل
6
ررسی اثر افزودنی نانوذرات طبیعی خاک بر نفوذ پذیری بستر مدفن زباله های شهری ( مطالعه موردی : مدفن زباله حلقه دره شهر کرج)
حمیدرضا خسروانی مقدم
7
مدلسازی عددی شکست هیدرولیکی برای پیش بینی ابعاد هندسی شکاف
علی هوری
8
بررسی ویژگیهای ژئومکانیکی و تحلیل پایداری تونل ارتباطی شماره 3 (تونل پیر شریف ) واقع در محور آزاد راه اراک - خرم آباد
علی محمودیان هریس
9
بررسی تاثیر آلودگی های هیدروکربنی نفتی کل ( TPH) بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ، مطالعه موردی منطقه پالایشگاه تهران
جواد زارع پور
10
مقایسه روش های محاسبه انرژی شکست سنگ در عملیات شکافت هیدرولیکی
پوریا کارگرقمشه
11
بررسی علل پرتوزایی معدن سنگ گرانیت کلاردشت
علیرضا کریمی
12
تاثیر حرارت برروی ویژگیهای مقاومت سنگ نمک در مقیاس آزمایشگاهی ،مطالعه موردی معدن نمک قائم ، گرمسار
محسن قربانی
13
مدل سازی سه بعدی شبکه شکستگی مخزن هیدروکربنی کنگان / دالان دریکی از میادین گازی فارس ساحلی
حسام ذره پرورقوچانی نژاد
14
آشکارسازی شکستگی های چاه بر اساس مفهوم لاگ انرژی با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی و مکانیکی سنگ ها،مطالعه موردی یکی از میادین نفت جنوب -غرب کشور
عبید قادرپور
15
شناسایی و تخمین خواص پتروفیزیکی ماسه سنگ با میان لایه های شیلی، مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران
مرتضی محمودی
16
تعیین میزان تخلخل در سنگ بااستفاده از سرعت امواج صوتی و مقایسه آن با تخلخل لاگ نوترون
محمدجواد بازیار
17
تحلیل پایداری و طراحی سیستم نکهداری تونل قطعه D آزادراه تهران - شمال
ابوالفضل میران زاده مهابادی
18
تخمین پارامترهای ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در یکی از میادین نفتی واقع در بخش غربی خلیج فارس
یاسر بساطی
19
تخمین تخلخل سنگهای مخازن گازی با استفاده از داده های روش پروفیل زنی لرزه ای قائم (VSP) در یکی از مخازن گازی جنوب ایران
لیلا انواری
20
تدقیق روش های موجود در تخمین فشار منفذی برای یکی از میادین مخازن نفتی کربناته ایران
مینا اصلان پنجه
21
تحلیل پایداری و آنالیز حساسیت دیواره چاه درچاه های ERD
زهراسادات میرمحمدی
22
تخمین و ارزیابی پارامترهای شیلی در مخازن غیرمتعارف با استفاده از داده های لرزه ای
وحید کاملی نیا
23
تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه به روش های تجربی و عددی در تونل سر در ورودی سد پایین سیاه بیشه با تمرکز بر پارامترهای زمین شناسی مهندسی
فرزانه بسکابادی
24
به کارگیری روش الاستیک امپدانس توسعه یافته با هدف مشخصه سازی بهتر مخزن در یکی از میادین جنوب ایران
ساجده پارسافر
25
ارزیابی برش پذیری سنگ بر اساس خصوصیات بافت سنگ و پارامترهایژئومکانیکی
پوریا حیدریان
26
تحلیل پایداری و طراحی فاصله بهینه تونلهای دوقلو، مطالعه موردی تونل ظهیرآباد)جنوب غرب شهر شازند
محمد طاهری
27
تحلیل یکپارچگی چاه ها با هدف ارزیابی پتانسیل فشردگی مخزن و فرونشستدر یکی از میادین جنوب غرب ایران
محمدرضا حدادطهرانی
دروس ترم جاری
835 - مکانیک سنگ پیشرفته - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
436 - مکانیک سنگ - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
436 - مکانیک سنگ - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
065 - خاک شناسی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
009 - مبانی کامپیوتر - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30